LOOMAPÄÄSTEGRUPP MTÜ PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED 

1.1 Mittetulundusühing Loomapäästegrupp (edaspidi „ühing“) on kodanikualgatusel põhinev avalikes huvides tegutsev vabatahtlik organisatsioon.
1.2 Ühingu asukohaks on Kopli 69A, Tallinn, Harjumaa, Eesti Vabariik, 10314
1.3 Ühingu ametlik nimi on „Loomapäästegrupp“. Inglise ja vene keeles kasutatakse nimesid “Animal Rescue Group“ ja „Группа Спасения Животных“.
1.4 Organisatsioon kasutab oma sümboolikat ja liikmekaarti.
1.5 Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
1.6 Ühing on asutatud tähtajatult.
1.7 „Loom“ käesoleva põhikirja tähenduses on imetaja, lind, roomaja, kahepaikne, kala või selgrootu. 

II ÜHINGU EESMÄRK

2.1 Liiklusõnnetustesse sattunud loomade abistamine ning ravi organiseerimine.
2.2 Väärkoheldud loomade ravimine, rehabiliteerimine ja uute omanike leidmine.
2.2 Loomade kaitse sellise inimetegevuse eest, mis võib kahjustada nende heaolu, tervist või elu.
2.3 Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine.
2.4 Loomapidamiskultuuri tõstmine, loomapääste ja -kaitse ning halastuse põhimõtete propageerimine.
2.5 Loomadesse kui valu ja hirmu tunnetavatesse olenditesse austava ja humaanse suhtumise kujundamine ning loomade väärkohtlemise taunimine ja ennetamine. 

III PÕHITEGEVUSED EESMÄRGI SAAVUTAMISEKS

3.1 Annetuste, liikme- ja toetusmaksude kogumine.
3.2 Heategevuslike ürituste ja -kaupade tootmise ja/või müügi korraldamine.
3.3 Loomakaitsealaste projektide koostamine ja organisatsiooni majandustegevuse arendamine.  
3.4 Loomapääste ja -kaitsealases õigusloomes osalemine.
3.5 Loomapääste ja –kaitsealaste trükiste, tele- ja raadiosaadete tootmine või tellimine.
3.6 Valdkonnale vajalike veebikeskkonnalahenduste ja teenuste arendamine või tellimine.
3.7 Sihtasutuste ja mittetulundusühingute loomine.
3.8 Loomapääste ja -kaitsealaste uurimuste tellimine.
3.9 Loomapääste ja -kaitsealaste koolituste läbiviimine.
3.10 Koostöö rahvusvaheliste loomapääste ja –kaitseühendustega.
3.11 Riigi- ja omavalitsusorganite ning teiste avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega koostöö tegemine.
3.12 Loomapääste ja -kaitsealane elanikkonna nõustamine läbi infotelefoni, e-posti ja sotsiaalmeedia.
3.13 Täidetakse muid ülesandeid ja teostatakse muid tegevusi, mis on vajalikud Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
3.14 Eesmärkide saavutamisel kohustub ühing aluseks võtma kaasaegse teadusliku teabe, mis käsitleb loomade liigiomaseid bioloogilisi, füsioloogilisi, psühholoogilisi ja sotsiaalseid vajadusi ning eripärasid. 

IV LIIKMELISUS 

4.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda Eestis või välismaal registreeritud juriidilised isikud, kes on valmis aktiivselt panustama loomapääste ja -kaitse arengusse ning täitma ühingu põhikirja ning üldkogu ja juhatuse otsuseid.
4.2 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkogu taotleja avalduse alusel hiljemalt ühe (1) kuu jooksul arvates avalduse saamisest.
4.3 Ühingu auliikmeks võib üldkogu otsusega nimetada isiku, kes on olulisel määral kaasa aidanud ühingu või loomapääste ja –kaitse eesmärkide saavutamisele laiemalt.
4.4 Asutajaliikmeteks on ühingu asutamislepingu sõlminud isikud, kes arvatakse automaatselt ühingu Liikmeteks ning Ühingul puudub õigus neid välja arvata. Asutajaliikmed on vabastatud liikmemaksu tasumise kohustusest.
4.5 Asutajaliikmetel on õigus osaleda juhatuse koosolekutel, üldkogul ja nad omavad hääleõigust.  

V LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1 Ühingu liikmel on õigus:
5.1.2 osaleda hääleõigusega ühingu üldkogul;
5.1.3 üles seada kandidaate juhatuse liikmeks valimiseks;
5.1.4 olla valitud oma esindaja kaudu ühingu juhatuse liikmeks;
5.1.5 saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta;
5.1.6 esitada ühingu eesmärkide, põhisuundade ja tegevustega kooskõlas olevaid projekte ja taotlusi.
5.1.7 kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku liikmete poolt esitatud nõude alusel, on liikmetel õigus üldkogu ise kokku kutsuda juhatusega samas korras;
5.1.8 üldkogu otsused protokollitakse. Protokolli kantakse toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused;
5.2 Ühingu liige on kohustatud:
5.2.1 osalema üldkogul, järgima käesolevat põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;
5.2.2 vältima tegevusi, mis võivad kahjustada ühingu mainet;
5.2.3. kasutama ühingu vara heaperemehelikult ja sihipäraselt eelkõige põhikirjas nimetatud eesmärkide saavutamiseks;
5.2.4 esitama juhatusele aruandeid ühingu poolt saadud varade kasutamise kohta ja vastama juhatuse arupärimistele;
5.2.5 esitama juhatusele ühe kuu jooksul muudatused oma isiku- ja/või kontaktandmetes;
5.2.6 tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemaksu;
5.2.7 tasuma ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui on esitanud väljaarvamise avalduse jooksva aasta kestel.
5.2.8 tasutud liikmemaksu ei tagastata isegi kui liikmelisus lõpeb aasta keskel.
5.3 Liikmelisust või liikmeõiguste või –kohustuste teostamist ei saa üle anda ega pärandada.
5.4 Üldkogul on õigus isik ühingust välja arvata kui liikme tegevus kahjustab ühingu mainet või ei ole kooskõlas loomapääste ja –kaitse üldiste põhimõtete ja eesmärkidega.
5.5 Üldkogul on õigus isik ühingu toetajate või vabatahtlike hulgast välja arvata kui isiku osalemine pärsib ühingu tegutsemisvalmidust ja –võimet.
5.5 Liige võib ühingust välja astuda igal ajahetkel, teatades sellest kirjalikult juhatusele, kes edastab taotluse üldkogule.

VI TOETAJALIIKME JA VABATAHTLIKU ÕIGUSED NING KOHUSTUSED

6.1 Vabatahtlike, kes ei ole ühingu liikmed ja toetajaliikmete kaasamise korra, sisseastumis- ja aastamaksu kehtestab üldkogu.
6.2 Juhatuse pädevuses on kaasata toetajaid ja vabatahtlikke, kes ei ole ühingu liikmed ning pidada nende kohta registrit.
6.3 Juriidilised isikud saavad ühingu tööd materiaalselt toetada ja neile omistatakse vastavalt Hõbe- või Kuldtoetaja staatus. Vastava aastamaksu tasunud füüsilist isikut käsitleb ühing Toetajaliikmena.
6.4 Juhatus lisab juriidilisest isikust toetaja logo oma veebilehele  ühe (1) kuu jooksul alates lepingu sõlmimisest. Kui tegevuse toetaja ei soovi oma andmete avaldamist, tuleb sellest kirjalikult teada anda ühingu juhatusele.
6.5 Ühingu tegevuse toetaja või vabatahtlik võib toetajastaatusest loobuda igal ajahetkel, teatades sellest kirjalikult ühingu juhatusele, kes kustutab isiku vastavast registrist.
6.6 Ühingu tegevuse toetajal ja vabatahtlikul on õigus soetada soodustatud tingimustel ühingu sümboolikaga tooteid ja neid kasutada;
6.7 Ühingu tegevuse toetajal ja vabatahtlikul on õigus taodelda ühingu sümboolikaga kaarti ja saada osa soodustatud hindadest ühingu koostööpartnerite juures.
6.8  Vabatahtlikel, kes ei ole ühingu liikmed, on õigus juhatuse nõusolekul tehtud kulude hüvitamisele;
6.9 Juhatus võib keelduda isikut tegevuse toetajana või vabatahtlikuna registreerimast, kui viimase tegevus (sh varasem tegevus) on vastuolus ühingu eesmärgi, põhisuundade või loomakaitse üldiste põhimõtetega.
6.10 Juhatusel on õigus isik toetajate või vabatahtlike hulgast välja arvata kui isiku tegevus kahjustab ühingu mainet või ei ole kooskõlas loomapääste ja –kaitse üldiste põhimõtete ja eesmärkidega.
6.11 Juhatusel on õigus isik ühingu toetajate või vabatahtlike hulgast välja arvata kui isiku osalemine pärsib ühingu tegutsemisvalmidust ja –võimet.
6.12 Vabatahtlike ja toetajaliikmete liitumisvalduse täitnud isikud nõustuvad oma andmete kasutamise ja töötlemisega. 

VII JUHTIMINE

7.1 Ühingu kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkogu ehk üldkoosolek, mis võtab vastu otsuseid kõikides ühingu küsimustes, mida põhikirjaga või seadusega ei ole antud teiste organite (sh juhatuse) pädevusse.
7.2 Üldkogu ainupädevuses on:
7.2.1 põhikirja vastuvõtmine või muutmine, sh liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse määramine ning tasumise tähtaja kehtestamine;
7.2.2. tehingu suuruse kehtestamine, millest alates vajab juhatus tehingu sooritamiseks üldkoosoleku nõusolekut;                                                                                      7.2.3 ühingu majandusaasta aruande ja järgmise aasta põhisuundade kinnitamine;
7.2.4 revisjonikomisjoni või audiitori määramise vajaduse üle otsustamine ja revisjonikomisjoni liikmete või audiitori valimine;
7.2.5 juhatuse liikmete määramine ja enneaegselt tagasikutsumine sõltumata põhjustest. Juhatuse tagasikutsumisel valitakse uus juhatus. Juhatuse liikme ennetähtaegsel tagasiastumisel või tagasi kutsumisel valib üldkogu vajadusel uue juhatuse liikme kuni juhatuse koosseisu volituste lõpuni;
7.2.6 juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses ühingu esindaja määramine;
7.2.7 eesmärgi muutmine;
7.2.8 ühingule kuuluva vara (sh kinnisvara ja vallasvara) kasutamise, võõrandamise ja asjaõigusega koormamise otsustamine ja selles juhatusele nõusoleku andmine;
7.2.9 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;
7.2.10 liikmete vastuvõtmine;
7.2.11 liikmete väljaarvamine, kelle tegevus on vastuolus ühingu eesmärgiga, kes eiravad põhikirjas sätestatut, jätavad süstemaatiliselt täitmata üldkogu poolt antud ja liikme poolt võetud kohustusi või ei tasu liikmemaksu;
7.2.12 liikme- ja sisseastumismaksule täiendavate maksude kehtestamine liikmetele, kui selle poolt hääletab 2/3 üldkogul osalenud ühingu liikmetest;
7.3 Üldkogu on otsustusvõimeline sõltumata osalevate või esindatud ühingu liikmete arvust, kui liikmetele on üldkogu toimumisest, toimumise ajast, toimumiskohast ja päevakorrast vastavalt põhikirja punktile 8.8.4 ette teatatud;
7.4 Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud liikmetest ja seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. Igal ühingu liikmel on üldkogul otsuste vastuvõtmisel 1 (üks) hääl;
7.5 Üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks üldkoosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik ühingu liikmed;
7.6 Ühingu põhikirja vastuvõtmiseks või muutmiseks on vajalik üldkogul osalenud liikmete 2/3 häälteenamus. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks peab olema kõikide liikmete nõusolek (konsensus). Ühingu üldkogul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

VIII JUHATUS

8.1 Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab kõikides õigustoimingutes juhatus, kuhu kuulub kuni kolm liiget. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi, arvestades ühingu nimel tehingute tegemisel võimalike üldkogu poolt seatud piirangutega.
8.2. Juhatus valitakse viieks aastaks. Juhatus võib valida juhatuse liikmete hulgast esimehe.
8.3 Juhatuse liige ei tohi otsuste langetamise ajal jääda erapooletuks.
8.4 Juhatuse pädevuses on:
8.4.1 ühingu töö korraldamine;
8.4.2 toetajaliikmete ja vabatahtlike vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustamine;
8.4.3 liikmete, toetajaliikmete ja vabatahtlike üle arvestuse ja registrite pidamine;
8.4.4 liikmetele vajaliku teabe edastamine juhatuse tegevusest;
8.4.5 tegevuse, sealhulgas majandustegevuse arendamine ja juhtimine;
8.4.6 aastaeelarve ja tegevuskava koostamine;
8.4.7 töölepingute sõlmimine ühingu töötajatega, samuti töölepingute lõpetamine tööandja algatusel;
8.4.8 ühingu varade kasutamine ja käsutamine, vastavalt üldkogu otsustele ja nendes ettenähtud tingimustel;
8.4.9 muude ülesannete täitmine, milliseid võib ette näha üldkogu poolt kinnitatud ametijuhendis;
8.4.10 vajadusel ühingu esindamine kohtus või suhetes teiste institutsioonidega või selle korraldamine.
8.4.11 vabastada isik vabatahtlik osalustasu tasumise kohustusest isiku põhjendatud taotluse alusel või juhatuse otsusel.
8.5 Kõikides ühingu tegevuse suhtes olulist tähendust omavates küsimustes, mis väljuvad ühingu igapäevase majandustegevuse raamest, on vajalik üldkogu otsus, eelkõige tehingute tegemiseks, mille väärtus ületab 5 000 eurot;
8.6 Juhatus vastutab oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega ühingule süüliselt tekitatud kahju eest;
8.6.1 juhatuse liikmed, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud ühingule kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega.
8.6.2 Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
8.7 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Häälte võrdsel jagunemisel pannakse küsimus uuesti hääletusele juhatuse järgmisel koosolekul. Selle võimatuse korral või juhul, kui ka järgmisel juhatuse koosolekul jagunevad liikmete hääled võrdselt, otsustab küsimuse juhatuse esimees.
8.7.1 Juhatusel on õigus ülesannete efektiivsemaks täitmiseks moodustada töörühmi, kuhu kuuluvad liikmed või ühingusse mittekuuluvad isikud nende nõusolekul.
8.7.2 Juhatusel on õigus kaasata või palgata loomapääste ja -kaitse valdkonna asjatundjaid sh. loomaarste, loomatervishoiuametnikke, jahimehi, loomakasvatajaid, juriste jne.
8.7.3 Juhatusel on õigus esitada üldkogule ühingu juht- ja kontrollorganite valimisel aktiivsemate vabatahtlike kanditatuure.
8.8 Juhatus kutsub üldkogu kokku vähemalt üks (1) kord aastas:
8.8.1 majandusaasta aruande kinnitamiseks;
8.8.2 juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest;
8.8.3 muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad;
8.8.4 üldkogu kokku kutsumiseks saadab juhatus igale liikmele neliteist (14) kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist e-postiga kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorrapunktid;
8.9 Juhatus korraldab ühingu raamatupidamist vastavalt Raamatupidamisseadusele.
8.10 raamatupidamise õigsuse eest vastutab raamatupidaja solidaarselt juhatusega.
8.11 juhatus peab üldkogu nõudmisel andma üldkogule igakülgset, ammendavat ja asjakohast teavet juhatuse tegevuse kohta. 

IX PIIRKONDLIKUD ÜKSUSED

 9.1 Ühingu juhatus võib luua piirkondlikke üksusi, mis ei ole eraldiseisvad juriidilised isikud. Piirkondlike üksuste tegevuse lõpetamise otsustamine kuulub juhatuse pädevusse.
9.2. Üksuse tegevust juhib piirkonnajuht, kes määratakse ametisse juhatuse otsusega. Piirkonnajuhi pädevuse ja ametijuhendi kinnitab üldkogu.
9.3 Piirkonna eesmärgipärase tegevuse eest vastutab piirkonnajuht, kes määratakse tema nõusolekul juhatuse poolt määratud ajaks.
9.4. Piirkonnajuht on aruandekohustuslik juhatuse ees ja on kohustatud kooskõlastama ühingu juhatusega kõik muudatused osakonna tegevusplaanis, piirkonna rahaliste vahendite kasutamise, samuti kõik põhimõttelist tähtsust omavad jooksvad küsimused ja nende lahendamise viisid.
9.5. Vastava piirkonna liikmetel on õigus korraldada koosolekuid, mille protokollid on piirkonnajuht kohustatud edastama kahe päeva jooksul peale koosoleku toimumist juhatusele.
9.6. Piirkonnajuht võib ülesannete efektiivsemaks täitmiseks moodustada töörühmi, kuhu kuuluvad ühingu liikmed nende nõusolekul ning ühingusse mittekuuluvad isikud nende nõusolekul ja juhatuse heakskiidul. Töörühma liikmed valivad endi hulgast töörühma juhi, selle ebaõnnestumisel määrab töörühma juhi ühingu juhatus isiku nõusolekul.
9.7 Piirkonnajuhid moodustavad Nõukoja ja neil on õigus:
9.7.1 osaleda hääleõiguseta juhatuse koosolekutel ja üldkogul;
9.7.2 saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta;                                                                                                                                                                    9.7.3 esitada ühingu eesmärkide, põhisuundade ja tegevustega kooskõlas olevaid projekte ja taotlusi;
9.7.4 esitada premeerimiseks või pakkuda ühingu juht- või kontrollorganite valimisel välja piirkonna aktiivseid vabatahtlikke, kelle tegevus on oluliselt parendanud ühingu tööd ja/või loomapääste valdkonda tervikuna.
9.7.5 kandideerida ühingu juhatusse.

X SISSEASTUMISMAKS JA LIIKMETASUD 

10.1 Liikme sisseastumismaks on 100 eurot ja liikmemaks kalendriaasta kohta 120 eurot.
10.2 Mitteliikmest vabatahtliku osalustasu on 30 eurot kalendriaasta kohta.
10.3 Juriidilisest isikust „Väiketoetaja“ ja „Suurtoetaja“ liikmemaks on kalendriaasta kohta vastavalt 1200 või 12000 eurot.
10.4 Füüsilisest isikust toetajaliikmemaks on 120 eurot kalendriaasta kohta.
10.5 Kui üldkogu keeldub isikut ühingu liikmeks vastu võtmast, siis tagastatakse tema poolt tasutud sisseastumis- ja liikmemaks.
10.6 Kui juhatus keeldub isikut vabatahtlikuks, väike- või suurtoetajaks vastu võtmast, tagastakse tema poolt tasutud aastamaks.
10.7 Vabatahtliku või toetajaliikme registist kustutamisel põhikirja punkti 6.10 alusel aastamaksu ei tagastata.
10.8 Liige, toetajaliige ja vabatahtlik on kohustatud tasuma liikme- toetaja- või osalusmaksu jooksva kalendriaasta jooksul ehk hiljemalt 31. detsembriks.
10.9 Toetajaliikmel, Väike- ja Suurtoetajal on õigus tasuda aastamaks osade kaupa.
10.10 Isikud, kes soovivad ühingu tegevust toetada, esitavad avalduse ühingu juhatusele, kes registreerib toetaja ja sõlmib vormikohase lepingu. 

XI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

11.1. Ühing võib ühineda teise samasuguste eesmärkidega mittetulundusühingu või juriidilise isikuga.
11.2. Ühinemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
11.3. Ühing võib jaguneda vaid samasuguste eesmärkidega mittetulundusühinguteks.
11.4. Jagunemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
11.5. Varade jagamine ühingu jagunemisel toimub vastavalt üldkoosoleku otsusele.
11.6 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
11.7 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.