LOOMAPÄÄSTEGRUPP MTÜ PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Loomapäästegrupp MTÜ (Animal Rescue Group NPO) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Harjumaa, Maardu, Ringi 27-5

1.2 Ühingu eesmärgiks on hüljatud, leitud, väärkoheldud ja vigastatud loomade abistamine ja ravi organiseerimine, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine. Looduses vabalt elavate loomade kaitse ja abistamine toimub eelkõige looma rehabiliteerimise ning loodusesse tagasiviimise eesmärgil. Kui olemasoleva ja kogutud teabe ning olukorra asjaolusid arvestades on selge, et looduses vabalt elava looma liigiomane eluviis looduses ei ole võimalik ning ellujäämine põhjustab loomale kestvaid kannatusi ja/või tema edasine tehistingimustes pidamine ei ole looma heaolu arvestades humaanne, korraldab MTÜ looma eutanaasia. Kõige eelnimetatu tagamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

1.2.1 Annetuste ja liikmemaksude kogumine

1.2.2 Heategevuslike ürituste korraldamine

1.2.3 Tehakse koostööd riigi- ja omavalitsusorganite, teiste avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikutega, osaletakse nimetatud organisatsioonide ja isikutega koostöös valminud ühisprojektide ja -programmide elluviimisel.

1.2.4 Korraldatakse loomakaitsealast teavitus- ja koolitustegevusi ning muid asjakohaseid üritusi

1.2.5 Konsulteeritakse isikuid loomakaitsega seotud küsimustes ja abistatakse juhtumite lahendamisel

1.2.6 Täidetakse muid ülesandeid ja teostatakse muid tegevusi, mis on vajalikud MTÜ põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

1.3 Põhikiri on kinnitatud 23.07.2018

1.4 MTÜ majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.5 MTÜ on asutatud tähtajatult.

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu

eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid ning tasub liikmemaksu. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset

teavet ühingu tegevuse kohta.

2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab juhatus.

2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema

vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.4.3 Liige olulisel määral kahjustanud MTÜ mainet ja huve.

2.5 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi

oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmetele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmetele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

III JUHTIMINE

3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik

ühingu liikmed. Üldkoosoleku kokku kutsumise etteteatamise aeg on 14 päeva.

3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

3.3 Ühingu juhatus valitakse kümneks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni viis liiget, kelle määrab

üldkoosolek.

3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline, kui

koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.

3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja toetusi ja tegeleda majandustegevusega.

4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.

4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega

mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase

eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.