MAJANDUSAASTA ARUANNE
aruandeaasta algus: 30.07.2018
aruandeaasta lõpp: 31.12.2018
nimi: Loomapäästegrupp MTÜ
registrikood: 80552877

2
Loomapäästegrupp MTÜ 2018. a. majandusaasta aruanne
Sisukord
Tegevusaruanne 3
Raamatupidamise aastaaruanne 4
Bilanss 4
Tulemiaruanne 5
Rahavoogude aruanne 6
Netovara muutuste aruanne 7
Raamatupidamise aastaaruande lisad 8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 8
Lisa 2 Mitmesugused tegevuskulud 8
Aruande allkirjad 9

3
Loomapäästegrupp MTÜ 2018. a. majandusaasta aruanne
Tegevusaruanne
“Loomapäästegrupp” on täna kõige kiiremini liikmeskonda kasvatav rahvaliikumine loomakaitse valdkonnas. Organisatsiooni vabatahtlike
eesmärgiks on vigastatud või väärkoheldud loomadele-lindudele kiire abi ja ravi tagamine. Ometigi ei soovi me saada „kõige suuremaks“
loomakaitsega tegelevaks ühinguks vaid eesmärk on koondada eelkõige aktiivseid loomasõpru, kes ka reaalselt loomi-linde aidata suudavad.
Paljud grupi vabatahtlikud on loomi kaitsnud juba üle kümne aasta teistesse organisatsioonidesse kuuludes. “Loomapäästegrupi” tuumiku
moodustavad Eestimaa Loomakaitse Liidust lahkunud piirkonnajuhid, kelle hinnangul on vältimatut abi vajavate loomade päästmisele
keskendunud organisatsioon iseseisva ja sõltumatuna palju tegusam ja operatiivsem. Loomapäästegrupp MTÜ juhindub oma
tegevuses
“Üleüldisest loomade heaolu deklaratsioonist” ja kehtivast seadusandlusest.
4
Loomapäästegrupp MTÜ 2018. a. majandusaasta aruanne
Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018
Varad
Käibevarad
Raha 5 861
Nõuded ja ettemaksed 2 385
Kokku käibevarad 8 246
Kokku varad 8 246
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Võlad ja ettemaksed 69
Kokku lühiajalised kohustised 69
Pikaajalised kohustised
Laenukohustised 1 000
Kokku pikaajalised kohustised 1 000
Kokku kohustised 1 069
Netovara
Aruandeaasta tulem 7 177
Kokku netovara 7 177
Kokku kohustised ja netovara 8 246

5
Loomapäästegrupp MTÜ 2018. a. majandusaasta aruanne
Tulemiaruanne
(eurodes)

30.07.2018 –
31.12.2018
30.07.2018 –
30.07.2018
Tulud
Annetused ja toetused 36 747
Kokku tulud 36 747
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -21 238
Mitmesugused tegevuskulud -8 332
Kokku kulud -29 570
Põhitegevuse tulem 7 177 0
Aruandeaasta tulem 7 177

6
Loomapäästegrupp MTÜ 2018. a. majandusaasta aruanne
Rahavoogude aruanne
(eurodes)

30.07.2018 –
31.12.2018
30.07.2018 –
30.07.2018
Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem 7 177 0
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -1 316 0
Kokku rahavood põhitegevusest 5 861 0
Kokku rahavood 5 861 0
Raha ja raha ekvivalentide muutus 5 861 0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 5 861 0

7
Loomapäästegrupp MTÜ 2018. a. majandusaasta aruanne
Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
Reservid Akumuleeritud tulem
30.07.2018 0 0 0 0
Aruandeaasta tulem 7 177 7 177
31.12.2018 7 177 7 177

8
Loomapäästegrupp MTÜ 2018. a. majandusaasta aruanne
Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted
Üldine informatsioon
“Loomapäästegrupp” on täna kõige kiiremini liikmeskonda kasvatav rahvaliikumine loomakaitse valdkonnas. Organisatsiooni vabatahtlike
eesmärgiks on vigastatud või väärkoheldud loomadele-lindudele kiire abi ja ravi tagamine. Ometigi ei soovi me saada „kõige suuremaks“
loomakaitsega tegelevaks ühinguks vaid eesmärk on koondada eelkõige aktiivseid loomasõpru, kes ka reaalselt loomi-linde aidata suudavad.
Paljud grupi vabatahtlikud on loomi kaitsnud juba üle kümne aasta teistesse organisatsioonidesse kuuludes. “Loomapäästegrupi” tuumiku
moodustavad Eestimaa Loomakaitse Liidust lahkunud piirkonnajuhid, kelle hinnangul on vältimatut abi vajavate loomade päästmisele
keskendunud organisatsioon iseseisva ja sõltumatuna palju tegusam ja operatiivsem. Loomapäästegrupp MTÜ juhindub oma tegevuses
“Üleüldisest loomade heaolu deklaratsioonist” ja kehtivast seadusandlusest.
Lisa 2 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

30.07.2018 –
31.12.2018
Üür ja rent 1 649
Energia 3 142
Kütus 3 142
Veevarustusteenused 440
Mitmesugused bürookulud 19
Asutamiskulud 20
Reklaamikulud 1 230
Sidekulud 586
Pangateenus 12
Riigilõivud 175
Transpordikulud 1 059
Kokku mitmesugused tegevuskulud 8 332