“Loomapäästegrupp” on täna kõige kiiremini liikmeskonda kasvatav rahvaliikumine loomakaitse valdkonnas. Organisatsiooni vabatahtlike eesmärgiks on vigastatud või väärkoheldud loomadele-lindudele kiire abi ja ravi tagamine. Ometigi ei soovi me saada „kõige suuremaks“ loomakaitsega tegelevaks ühinguks vaid eesmärk on koondada eelkõige aktiivseid loomasõpru, kes ka reaalselt loomi-linde aidata suudavad.

Paljud grupi vabatahtlikud on loomi kaitsnud juba üle kümne aasta teistesse organisatsioonidesse kuuludes. “Loomapäästegrupi” tuumiku moodustavad Eestimaa Loomakaitse Liidust lahkunud piirkonnajuhid, kelle hinnangul on vältimatut abi vajavate loomade päästmisele keskendunud organisatsioon iseseisva ja sõltumatuna palju tegusam ja operatiivsem. Loomapäästegrupp MTÜ juhindub oma tegevuses “Üleüldisest loomade heaolu deklaratsioonist” ja kehtivast seadusandlusest.

Eesmärgid:

 • HÄDASOLEVATE JA ABIVAJAVATE LOOMADE-LINDUDE ABISTAMINE NING RAVI ORGANISEERIMINE.
 • LIIKLUSÕNNETUSTES VIGASTATUD LOOMADE JA LINDUDEGA SEOTUD VÄLJAKUTSETELE REAGEERIMINE JA RAVI TAGAMINE
 • ELANIKKONNALT LOOMADE KOHTA SAABUNUD KAEBUSTE LAHENDAMINE JA LOOMAPIDAMISTINGIMUSTE KONTROLLIMINE
 • VÄÄRKOHELDUD LOOMADE REHABILITEERIMINE JA UUTE KODUDE LEIDMINE

Põhimõtted:

 • LOOMADE HEAOLU TULEB TAGADA SÕLTUMATULT SELLEST KAS TA ON INIMESELE KASULIK VÕI MITTE
 • KA LIIGIKAITSELIST TÄHENDUST MITTEOMAVATE ÜKSIKISENDITE HEAOLU TULEB TAGADA. IGA LOOMA ELU TULEB AUSTADA JA KAITSTA
 • LOOMAPIDAJAL ON KINDEL JA SELGE KOHUSTUS HOOLITSEDA VÕETUD LOOMADE EEST
 • ÜHTKI LOOMA EI TOHI MÕJUVA PÕHJUSETA TAPPA EGA ALLUTADA INIMESE JULMALE KOHTLEMISELE
 • IGAT JULMUST LOOMA SUHTES TULEB LUGEDA TÕSISEKS KURITEOKS JA SEADUSANDLUS PEAB TAGAMA SELLISED KARISTUSMÄÄRAD, MIS VÄLISTAKSID TULEVIKUS TAOLISED KURITEOD ANTUD INIMESE POOLT
 • TOLEREERIME JAHIPIDAMIST, AGA METSLOOMADE PÜÜDMISEL JA TAPMISEL TULEB KASUTADA AINULT SELLISEID VAHENDEID, MIS EI SEOSTU JULMUSEGA, EI KAHJUST MITTEPLANEERITUD LOOMI EGA KAHJUSTA LOODUSLIKKU BIOKOOSLUST
 • ME EI TOLEREERI METSLOOMADE PÜÜDMIST JA TAPMIST MEELELAHUTUSLIKEL EESMÄRKIDEL NING TAOLISED TEGEVUSED TULEB KEELUSTADA
 • OLEME KARUSLOOMAKASVANDUSTE VASTU
 • ME OLEME VASTU TERVETE JA ELUJÕUS LOOMADE EUTANEERIMISELE EGA TEE SEDA PRAKTISEERIVATE KLIINIKUTE JA LOOMAARSTIDEGA KOOSTÖÖD
 • TOLEREERIME PÕLLUMAJANDUSLOOMADE PIDAMIST, AGA AINULT SIIS KUI NEILE TAGATASE LIIGIOMASED TINGIMUSED, HOOLITSUS NING NAD HUKATAKSE MINIMAALSEID KANNATUSI KAASA TOOVAL VIISIL:
 1. Loomade tapmist on vaja korraldada võimalikult lähedal nende kasvatamise kohale
 2. Põllumajanduslooma tapmisel kasutatav viis peab tuimestama looma koheselt ja valutundetus peab kestma surma saabumiseni
 3. Looma tapmist peab teostama asjatundlik ja vastava koolituse läbinud isik
 4. Tapale suunatud loomade mahalaadimine, majutamine, söötmine-jootmine ja käitlemine peavad toimuma kõige humaansemal viisil
 5. Tuleb teha kõik vähendamaks loomade vedu. Loomade transportimisel peab arvestama nende heaolu mõjutavate kõikide teguritega.
 6. Oleme selgelt ja üheselt mõistetavalt vastu loomade pikamaatranspordile

“5 põhivabaduse sätet”, mida omanikud peavad oma loomadele tagama:

 1. Vabadus valust, haigustest ja vigastustest
 2. Vabadus hirmust ja kannatustest
 3. Vabadus näljast ja janust
 4. Vabadus loomuomasele käitumisele
 5. Vabadus ebamugavustest

Mõisted:

 1. “Loomade” all peame silmas liike, kes tunnetavad valu ja piina ning sellesse kategooriasse kuuluvad kõik imetajad, linnud, kahepaiksed, roomajad, kalad ja selgrootud
 2. “Metsloomana” käsitleme igat looma, kes pole inimese poolt kodustatud
 3. “Lemmik- ja põllumajandusloomade ehk inimesest sõltuvate loomade alla kuuluvad kõik loomad, kelle eluspüsimine ja heaolu sõltub inimsest. Siia gruppi kuuluvad toidu, loomse toormaterjali, teadusliku uurimistöö ja meelelahutuse eesmärgil kasvatatud loomad, aga ka vangistuses elavad metsloomad
 4. “Julmus või looma julm kohtlemine” tähendab tahtliku tegevuse või hoolimatusega loomale tekitatud valu ja kannatusi
 5. “Looma heaolu” on füüsiliste ja psüühiliste ning käitumuslike vajaduste kogum